Teisinės nuostatos

Šiame lape (įskaitant jame paminėtus dokumentus) pateikiamos sąlygos, kurių privalote laikytis norėdami naudotis mūsų svetaine svečio ar registruoto vartotojo teisėmis (toliau – sąlygos). Prieš pradėdami naudotis svetaine prašom atidžiai perskaityti šias sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad šios sąlygos jums yra priimtinos, ir sutinkate jų laikytis. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, prašom svetaine nesinaudoti.

Informacija apie bendrovę

Ši svetainė priklauso „AstraZeneca UK Limited“ (toliau – bendrovė). „AstraZeneca UK“ yra Anglijoje ir Velse registruota uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 03674842, kurios registruotos buveinės adresas yra 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Bendrovės pagrindiniai veiklos vietų adresai yra pateikti čia. Bendrovės PVM mokėtojo kodas yra GB582323642.

Jungimasis prie svetainės

Prieiga prie bendrovės svetainės suteikiama laikinai. Bendrovė pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti arba keisti bendrovės svetainėje teikiamą paslaugą (žr. toliau). Bendrovė neatsako už tai, jog dėl kokios nors priežasties kažkuriuo nors metu kurį laiką svetaine būtų neįmanoma naudotis. Kartkartėmis bendrovė gali riboti registruotų vartotojų prieigą prie tam tikrų svetainės dalių arba visos svetainės.

Jei pasirinksite arba įgyvendinant saugumo procedūras jums bus suteiktas vartotojo atpažinimo kodas, slaptažodis ar kokia kita informacija, privalote tokią informaciją laikyti paslaptyje ir neatskleisti jos jokiam kitam asmeniui. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu išjungti vartotojo atpažinimo kodą arba slaptažodį nesvarbu, ar būtumėte jį pasirinkęs pats ar jį būtų suteikusi bendrovė, jei, bendrovės nuomone, nesilaikote šių sąlygų nuostatų. Jūs įsipareigojate nedelsdami mus informuoti, jei sužinote apie neteisėtą savo vartotojo atpažinimo kodo ir / arba slaptažodžio atskleidimą ar naudojimą.

Jūsų pareiga yra atlikti visus veiksmus, kurių reikia norint gauti prieigą prie bendrovės svetainės. Jūs taip pat atsakote už tai, jog visi asmenys, kurie jungiasi prie bendrovės svetainės naudodamiesi jūsų interneto ryšiu, būtų susipažinę su šiomis sąlygomis ir jų laikytųsi.

Draudžiamas naudojimas

Bendrovės svetaine galima naudotis tik teisėtiems tikslams. Bendrovės svetaine draudžiama naudotis:

 • tokiais būdais, kuriais pažeidžiami taikomi vietiniai, nacionaliniai ar tarptautiniai teisės aktai ir reglamentai;
 • tokiais būdais, kurie yra neteisėti ar apgaulingi, arba būdais, kurių tikslas ar pasekmė yra neteisėti veiksmai ar apgaulė;
 • siųsti ar užsakyti nepageidaujamos ar neprašytos reklamos ar reklaminės medžiagos siuntimą, taip pat kokios kitos formos panašių pasiūlymų (el. pašto šiukšlės) siuntimą;
 • siekiant neteisėtai prisijungti prie bendrovės sistemų ar trečiųjų šalių tinklų.

Interaktyviosios paslaugos

Bendrovė gali kartkartėmis svetainėje teikti interaktyviąsias paslaugas, įskaitant be apribojimų pokalbių svetaines ar pranešimų lentas. Jei bendrovė nuspręstų teikti interaktyviąsias paslaugas, jūs būsite aiškiai informuotas apie siūlomą paslaugą, jos moderavimą ir moderavimo formą (įskaitant tai, ar moderavimą vykdys asmuo ar jis bus užtikrinamas techninėmis priemonėmis).

Bendrovė dės visas pastangas, kad įvertintų trečiųjų šalių potencialiai keliamą riziką vartotojams (ir ypač vaikams), besinaudojantiems bendrovės svetainėje teikiama kokia nors interaktyviąja paslauga, ir kiekvienu atveju, atsižvelgusi į nustatytą riziką, priims sprendimą, ar teikiant tam tikrą paslaugą būtina užtikrinti moderavimą (įskaitant moderavimo formą). Vis dėlto bendrovė neįsipareigoja prižiūrėti, stebėti ar moderuoti bendrovės svetainėje teikiamų interaktyviųjų paslaugų ir aiškiai pareiškia, kad neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurią gali patirti vartotojas, besinaudojantis interaktyviąja paslauga pažeisdamas bendrovės turinio standartus nepriklausomai nuo to, ar paslauga būtų moderuojama ar ne.

Nepilnamečiai svetainėje gali naudotis teikiamomis interaktyviosiomis paslaugomis tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą. Bendrovė rekomenduoja visiems tėvams, kurie leidžia savo vaikams naudotis interaktyviosiomis paslaugomis, pasikalbėti su vaikais apie saugumą internete, kadangi moderavimas visiško saugumo neužtikrina. Nepilnamečius, kurie naudojasi bet kokia interaktyviąja paslauga, būtina supažindinti su galima rizika.

Tais atvejais, kai bendrovė nuspręs moderuoti interaktyviąją paslaugą, ji paprastai užtikrins galimybę vartotojams susisiekti su moderatoriumi iškilus problemoms ar klausimams.

Turinio standartai

Šie turinio standartai taikomi visai medžiagai, kurią pateikiate bendrovės svetainei (kūriniai), ir su ja susijusioms interaktyviosioms paslaugoms. Jūs privalote laikytis ne tik šių standartų nuorodų, bet ir jų dvasios. Standartai taikomi visoms kūrinio dalims ir visam kūriniui kaip nedalomam vienetui.

Kūriniai privalo būti tikslūs (kai dėstomi faktai) ir autentiški (kai dėstoma nuomonė). Kūriniai privalo tenkinti taikomus JK įstatymus ir šalių, kuriose medžiaga skelbiama, įstatymus.

Kūriniai / kūriniuose negali:

 • būti kitą asmenį šmeižiančios medžiagos;
 • būti nešvankios, įžeidžiančios, kupinos neapykantos ar neapykantą kurstančios medžiagos;
 • reklamuoti seksualinio pobūdžio medžiagos;
 • skatinti prievartos;
 • skatinti diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus;
 • pažeisti kito asmens autorių teisių, duomenų bazių teisių ar prekių ženklų;
 • būti skirti apgauti kitą asmenį;
 • būti sukurta pažeidžiant trečiosios šalies atžvilgiu prisiimtus teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, sutartinę prievolę ar konfidencialumo įsipareigojimą;
 • skatinti nelegalią veiklą;
 • būti grasinamojo ar išnaudojamojo pobūdžio, pažeisti kito asmens privatumą arba erzinti, kelti nepatogumų ar bereikalingą nerimą;
 • kelti įtarimo, jog kūriniais siekiama priekabiauti, liūdinti, gėdinti, kelti nerimą ar erzinti kitą asmenį;
 • būti naudojami siekiant apsimesti kitu asmeniu arba nuslėpti savo asmenybę ar ryšius su kitu asmeniu;
 • sudaryti įspūdžio, jog asmuo yra susijęs su bendrove nors taip nėra;
 • reklamuoti, skatinti ar padėti vykdyti neteisėtus veiksmus, kaip antai (tik pavyzdys) autorių teisių pažeidimus ar piktnaudžiavimą kompiuterinėmis sistemomis.

Sustabdymas ir nutraukimas

Bendrovė savo nuožiūra sprendžia, ar naudodamiesi bendrovės svetaine nepažeidėte šių sąlygų. Esant šių sąlygų pažeidimui, bendrovė gali savo nuožiūra imtis veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, visus ar bet kuriuos iš toliau nurodytų veiksmų:

 • nedelsdama laikinai ar visam laikui panaikinti jūsų teisę naudotis svetaine;
 • nedelsdama laikinai ar visam laikui pašalinti iš svetainės visus jūsų pranešimus ar jūsų patalpintą medžiagą;
 • pateikti jums įspėjimą;
 • inicijuoti procesinius veiksmus prieš jus dėl visų išlaidų, susidariusių dėl pažeidimo, atlyginimo pagal žalos atlyginimo garantiją (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas administracines ir teisines išlaidas);
 • imtis tolesnių teisinių veiksmų prieš jus;
 • atskleisti teisėsaugos institucijoms visą informaciją, kurią bendrovė manys pagrįstai esant reikalinga atskleisti.

Bendrovė neprisiima atsakomybės už veiksmus, atliktus reaguojant į šių sąlygų pažeidimus.

Narystės įsipareigojimai

Jei prie šios svetainės jungiatės nario teisėmis, įsipareigojate nedelsdami informuoti bendrovę apie reikalavimą ar veiksmus jūsų atžvilgiu dėl naudojimosi šia svetaine ir, bendrovei paprašius, nedelsdami nutraukti veiksmą, dėl kurio pateiktas skundas. Jūs įsipareigojate nedelsdami informuoti bendrovę apie jūsų registracijos duomenims įtakos turinčius pokyčius. Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad jūsų registracijos duomenys būtų nuolat atnaujinami.

Savo narystę šioje svetainėje galite bet kuriuo metu nutraukti prieš protingą laiką pateikdami bendrovei pranešimą el. paštu adresu infomaster@astrazeneca.com. Visuose bendrovei adresuotuose pranešimuose turėtumėte aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, vartotojo vardą (jei turite) ir registracijos duomenis (jei yra) bei šios svetainės pavadinimą.

Sklaidos kanalų licencija

Bendrovė suteikia jums atšaukiamą (bet kuriuo metu), neišskirtinę, asmeninę, nekomercinę, pasaulinę, neperduodamą, nemokamą licenciją naudoti ir savo svetainėje rodyti ir / arba kaip kitaip integruoti į jūsų kuriamą sklaidos kanalą (angl. RSS feed) bet kokį bendrovės pateikiamą turinį (įskaitant, bet neapsiribojant, antraštes, aktyvias nuorodas, šaltinių identifikatorius, socialines nuorodų dalijimosi sistemas ir kitą informaciją, turinį ar medžiagą, kurią pasirenkate gauti per „AstraZeneca“ sklaidos kanalą), kurį gaunate užsiprenumeravę „AstraZeneca“ sklaidos kanalą (toliau „AstraZeneca“ turinys) su sąlyga, kad visuomet laikysitės šių naudojimosi svetaine sąlygų.

Šios sklaidos kanalų licencijos negalima perduoti, atnaujinti, perleisti ir / arba sublicencijuoti jokiai trečiajai šaliai. Bendrovė, jos susijusios įmonės (kaip jos apibrėžtos šiose sąlygose) ir bendrovės licencijų davėjai (jei tokių būtų) pasilieka visas šioje sklaidos kanalų licencijoje aiškiai nesuteiktas teises.

Jokia šios sklaidos kanalų licencijos nuostata nesuteikia jums teisės ar licencijos savo svetainėje ar kur kitur naudoti bendrovės prekių ženklų.

„AstraZeneca“ sklaidos kanalo naudojimas

Jei ketinate naudoti „AstraZeneca“ sklaidos kanalą savo svetainėje ir / arba integruoti į kitą sklaidos kanalą, privalote pateikti aiškią ir veikiančią nuorodą į „AstraZeneca“ sklaidos kanalo svetainę ir užtikrinti, kad jūsų svetainės lankytojai ar tam tikro sklaidos kanalo, kuriame panaudotas „AstraZeneca“ sklaidos kanalas, prenumeratoriai būtų informuoti apie tai, jog „AstraZeneca“ sklaidos kanalui taikoma ši sklaidos kanalų licencija. Jūs turėtumėte visais atvejais užtikrinti tinkamą nuorodą į „AstraZeneca“ sklaidos kanale pateikiamą turinį pateikdami teiginį „Šis turinys yra paimtas iš „AstraZeneca UK Limited“ svetainės adresu www.astrazeneca.com“ bei užtikrinti, kad būtų išlaikyta originali visų autorių teisių pranešimų forma.

Naudodami „AstraZeneca“ sklaidos kanalą (-us) ir / arba „AstraZeneca“ turinį, jūs garantuojate, pareiškiate ir įsipareigojate užtikrinti, kad bet kuri svetainė, kurioje rodote (arba užsakote, kad būtų rodomas) „AstraZeneca“ sklaidos kanalą arba savo kuriamą (arba užsakytą) sklaidos kanalą, kurio dalimi yra „AstraZeneca“ sklaidos kanalas, nekenktų bendrovės vardui, įvaizdžiui ir / arba reputacijai ir ypač, kad joje nebūtų talpinama medžiaga, kuri pažeistų trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises arba kuri, protingo žmogaus nuomone, galėtų būti laikoma pažeidžiančia bendrovės turtinio standartus (žr. aukščiau).

Jūs neturite teisės tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai užsiminti, kad bendrovė pritaria ar patvirtina kokioje nors svetainėje pateikiamą informaciją ir / arba sklaidos kanale, apimančiame „AstraZeneca“ sklaidos kanalą, pateikiamą informaciją, įskaitant (be apribojimų) jūsų turinį, trečiosios šalies turinį, produktą ar kokį kitą juridinį ar fizinį asmenį. Jūs neturite teisės (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai) imti atlygio iš jokio savo svetainės lankytojo ar kanalo, už kurį atsakote, prenumeratoriaus už naudojimąsi visu „AstraZeneca“ sklaidos kanalu ar jo dalimi ir / arba „AstraZeneca“ turiniu. Draudžiama perparduoti ir / arba kokiu kitu būdu komercializuoti visą ar dalį „AstraZeneca“ sklaidos kanalo ir / arba „AstraZeneca“ turinio.

Tinklalaidžių licencija

Bendrovė suteikia jums atšaukiamą (bet kuriuo metu), neišskirtinę, asmeninę, nekomercinę, pasaulinę, neperduodamą, nemokamą licenciją iš šios svetainės parsisiųsti ir naudoti „AstraZeneca“ tinklalaides su sąlyga, kad visuomet laikysitės šių naudojimosi svetaine sąlygų. Šios tinklalaidžių licencijos negalima perduoti, atnaujinti, perleisti ir / arba sublicencijuoti jokiai trečiajai šaliai. Bendrovė, jos susijusios įmonės (kaip jos apibrėžtos šiose sąlygose) ir bendrovės licencijų davėjai (jei tokių būtų) pasilieka visas šioje tinklalaidžių licencijoje aiškiai nesuteiktas teises. Jokia šios tinklalaidžių licencijos nuostata nesuteikia jums teisės ar licencijos naudoti bendrovės prekių ženklus.

„AstraZeneca“ tinklalaidžių naudojimas

„AstraZeneca“ tinklalaidės yra skirtos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Draudžiama bet kokiu būdu kopijuoti, dauginti, pakartotinai skelbti, talpinti, transliuoti, perduoti ar viešinti, parduoti ar kaip kitaip pakartotinai panaudoti ar komercializuoti „AstraZeneca“ tinklalaides. Draudžiama „AstraZeneca“ tinklalaides kokiu nors būdu redaguoti, keisti, adaptuoti ar pildyti, taip pat integruoti į kokią kitą medžiagą. Jūs neturite teisės šios rinkmenos parsisiųsti ar naudoti norėdami skatinti, reklamuoti, tvirtinti ar nurodyti kokią sąsają tarp jūsų (ar kokios kitos trečiosios šalies) ir bendrovės, bendrovės atstovų ar darbuotojų, taip pat „AstraZeneca“ tinklalaidžių bendraautorių. Jūs neturite teisės naudoti „AstraZeneca“ tinklalaidžių jokiu būdu, kuris galėtų sumenkinti bendrovės ar jos susijusių įmonių reputaciją arba padaryti nuostolių ar žalos bendrovei ar jos susijusioms įmonėms.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atleisti bendrovę ir jos susijusias įmones nuo atsakomybės ir atlyginti bendrovei ir jos susijusioms įmonėms visus nuostolius, išlaidas (įskaitant išlaidas teisininkams ir kitiems ekspertams), žalą ir kitas sumokėtas sumas bei kitus įsipareigojimus, kylančius dėl ar susijusius su jūsų padarytais sklaidos kanalų licencijos ir / arba tinklalaidžių licencijos pažeidimais.

Atsakomybės ribojimas

Nors kurdama šią svetainę bendrovė ėmėsi atsargumo priemonių, ji neprisiima atsakomybės už kitų asmenų ar organizacijų nesvarbu, kur jie būtų įsikūrę, veiksmus, kurių šie ėmėsi tiesiogiai ar kaip kitaip remdamiesi šioje svetainėje pateikta ar ja naudojantis gauta informacija nesvarbu, ar tokią informaciją pateikė bendrovė ar kokia trečioji šalis. Jokia šioje svetainėje pateikta informacija negali būti laikoma konsultacija ar rekomendacija ir šia svetaine nereikėtų remtis kaip šaltiniu priimant sprendimą ar imantis veiksmų. Dėl nuolatinės pažangos ir naujovių medicinos srityje šioje svetainėje pateikta medžiaga gali būti ne visuomet pati naujausia ir dėl šios priežasties tokia informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir „kokia yra prieinama“.

BENDROVĖ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, PAREIŠKIMŲ IR NEPRISIIMA JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ TIEK AIŠKIŲ, TIEK NUMANOMŲ DĖL ŠIOS SVETAINĖS TURINIO (ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ DĖL TOKIO TURINIO SAVALAIKIŠKUMO, AKTUALUMO, TIKSLUMO, IŠSAMUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR REZULTATŲ, KURIUOS GALIMA GAUTI NAUDOJANTIS SVETAINE, TEISINGUMO AR PATIKIMUMO).

Jūs pripažįstate, kad naudojate iš šios svetainės gautą ar parsisiųstą informacija savo nuožiūra ir rizika. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama neįtraukti numanomų garantijų – tokiu atveju tokiose jurisdikcijose ši nuostata negalios. Šioje svetainėje pateikiama medicininė informacija nepakeičia kvalifikuoto medicinos specialisto konsultacijos, be to, bendrovė negali atsakyti į nepageidaujamus elektroninius laiškus asmeniniais sveikatos priežiūros klausimais. Informacija apie šioje svetainėje paminėtus produktus įvairiose šalyse gali skirtis. Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų patikrinti vietinius medicininius šaltinius ir dėl informacijos kreiptis į savo šalies reguliuojančiąsias institucijas. PRIEŠ IMDAMIESI KOKIŲ NORS VEIKSMŲ, PASIKONSULTUOKITE SU TINKAMAI KVALIFIKUOTU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTU DĖL KONKREČIOS PROBLEMOS AR KONKREČIU KLAUSIMU, KURIAM SKIRTA ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA.

Jokia šioje svetainėje pateikiama informacija negali būti laikoma kvietimu investuoti ar kaip kitaip disponuoti „AstraZeneca PLC“ akcijomis, ADR ar kitais vertybiniais popieriais. Realūs rezultatai ir pokyčiai gali iš esmės skirtis nuo šioje svetainėje pateiktų prognozių, nuomonių ar lūkesčių, be to, vertybinių popierių kainos pokyčiais praeityje negalima remtis kaip rodikliu dėl jų kainos ateityje.

Mūsų atsakomybė

Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, bendrovė, kiti grupės nariai (kaip apibrėžta toliau) ir su bendrove susijusios trečiosios šalys šiuo dokumentu aiškiai pareiškia atsisakančios:

 • bet kokių sąlygų, garantijų ar kitų prievolių, kurios gali būti numatytos statute, bendrojoje teisėje ar teisingumo teisėje;
 • atsakomybės už tiesioginius, netiesioginius ar šalutinius nuostolius ar žalą, kurią patiria bet kuris vartotojas ryšium su bendrovės svetaine ar jos naudojimu arba negalėjimu ja naudotis, naudojimosi bendrovės svetaine, su ja susijusiomis svetainėmis ir joje talpinama medžiaga rezultatais, įskaitant be apribojimų atsakomybę už (i) negautas pajamas ar įplaukas; (ii) prarastą verslą; (iii) prarastą pelną ir sutartis; (iv) prognozuotų santaupų netekimą; (v) prarastus duomenis; (vi) prarastą prestižą; (vii) iššvaistytą vadovybės ar darbo laiką; (viii) kitus bet kokios prigimties nuostolius ar žalą nepriklausomai nuo jų susidarymo būdo, pavyzdžiui, teisės pažeidimo (įskaitant neapdairumą), sutarties pažeidimo ar kokios kitos priežasties, net jei ją būtų įmanoma numatyti.

Ši nuostata neturi įtakos bendrovės atsakomybei už asmens mirtį ar sveikatai padarytą žalą dėl neapdairumo, taip pat bendrovės atsakomybei už esminio klausimo klaidinantį aiškinimą ar pateikimą, taip pat atsakomybei, kurios negalima netaikyti ar riboti pagal taikomą teisę.

Bendrovė negarantuoja, kad šios svetainės funkcijos veiks be sutrikimų ar klaidų, trūkumai bus ištaisyti ar kad ši svetainė ar tarnybinė stotis, kurioje ji talpinama, bus be virusų ar riktų.

Intelektinės nuosavybės teisės

Intelektinės nuosavybės teisės į šią svetainę bei joje skelbiamą medžiagą, įskaitant be apribojimų visus dokumentus, bylas, tekstą, nuotraukas, sklaidos kanalus, garso įrašus, tinklalaides, vaizdo įrašus, animacinius mokomuosius filmukus, grafiką, priemones ir kodus svetainėje bei bendrą svetainės įvaizdį, priklauso „AstraZeneca UK Limited“, jos susijusioms įmonėms (kaip apibrėžta toliau) ar bendrovės išorės partneriams. Šie kūriniai yra saugomi autorių teisių įstatymų ir pasaulinių sutarčių. Visos šios teisės yra saugomos.

Jums leidžiama pasidaryti tik vieną šioje svetainėje pateikiamo turinio kopiją arba atsispausdinti dokumentus ar jų ištraukas (išskyrus trečiajai šaliai priklausančio turinio) nekomerciniam naudojimui su sąlyga, kad tokioje kopijoje ar spausdintuose dokumentuose bus išlaikytos visos nuorodos į autorių teises ir kitos nuosavybės teisių nuorodos ir atsakomybės ribojimo pareiškimas. „AstraZeneca“ pavadinimų, logotipų ir prekių ženklų negalima naudoti ar dauginti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo. Visuomet privaloma nurodyti, kad bendrovė (ir kiti įvardyti autoriai) yra svetainėje pateikiamos medžiagos autorius.

Išskyrus konkrečiai anksčiau aptartus atvejus, draudžiama dauginti visą ar dalį šios svetainės turinio bet kokia forma, įskaitant, kadravimą, išvestinių darbų, pagrįstų šia svetaine ar jos turiniu, kūrimą, naudojimą kitose svetainėse, elektroninėse atkūrimo sistemose ar publikacijose. Jūs neturite teisės naudoti diagramų, iliustracijų, nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų bei kitos grafikos be su jais susijusio teksto. Be išankstinio bendrovės rašytinio sutikimo draudžiama kitose svetainėse pateikti nuorodas į šią svetainę.

Bendrovė negali jums garantuoti, kad turite teisę naudoti trečiajai šaliai priklausantį turinį, kuris pateiktas šioje svetainėje, todėl prieš naudodami ar parsisiųsdami tokį turinį privalote gauti trečiosios šalies sutikimą. Turinio, kuris saugomas autorių teisių, negalima keisti, taip pat negalima keisti jokios tokiame turinyje pateikiamos autorystės nuorodos ar autorių teisių nuorodos prieš tai negavus atitinkamo sutikimo.

Išskyrus anksčiau aptartą ribotos apimties leidimą, jokia šios svetainės dalis neturėtų būti aiškinama kaip suteikianti jums kokias kitas teises ar licenciją.

Visi šioje svetainėje paminėtų produktų pavadinimai yra „AstraZeneca UK Limited“ ar jos susijusių įmonių prekių ženklai, išskyrus priklausančius kitoms bendrovėms, kai tai nurodyta, ir visos teisės į juos yra saugomos.

Teisė naudoti vartotojo pateiktą informaciją

Tuo atveju, jei pateikiate medžiagą, kurią norite patalpinti šioje svetainėje (įskaitant be apribojimų asmeninę informaciją, praktines žinias, komentarus, klausimus, metodus, santraukas ir pan.), sutinkate (i) kad tokia medžiaga nebus laikoma konfidencialia; (ii) tokiai medžiagai nebus taikomos nuosavybės teisės; (iii) suteikti bendrovei neatšaukiamą, pasaulinę, nuolatinę, nemokamą, neišskirtinę licenciją naudoti, atskleisti, kopijuoti, keisti, adaptuoti, viešinti ir versti visą ar dalį tokios medžiagos bet kokiam tikslui ir be apribojimų. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo pašalinti ar ištrinti bet kokią medžiagą, kurią pateikėte talpinimui šioje svetainėje. Bendrovė taip pat turi teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kokiai trečiajai šaliai, teigiančiai, kad jūsų paskelbta ar svetainėje patalpinta medžiaga pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises ar teisę į privatumą. Visus jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi bendrovės privatumo politika.

Virusai, įsilaužimai ir kiti nusižengimai

Jūs neturite teisės piktnaudžiauti bendrovės svetaine ir sąmoningai užkrėsti ją virusais, trojanais, kirminais, loginėmis bombomis ar kita piktybine ar technikai kenkiančia medžiaga. Jūs negalite bandyti neteisėtai prisijungti prie bendrovės svetainės, tarnybinės stoties, kurioje svetainė laikoma, ar kokios kitos su svetaine susietos tarnybinės stoties, kompiuterio ar duomenų bazės. Jūs neturite teisės atakuoti bendrovės svetainės „atsisakymo teikti paslaugą“ atakomis ar „paskirstytomis atsisakymo aptarnauti“ atakomis.

Pažeisdami šią nuostatą darote baudžiamąją veiką, kaip ji apibrėžta 1990 metų Piktnaudžiavimo kompiuterinėmis sistemomis įstatyme. Apie bet kokį tokį pažeidimą bendrovė informuos atitinkamas teisėsaugos institucijas ir bendradarbiaus su jomis atskleisdama jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis bendrovės svetaine bus nedelsiant panaikinta.

Bendrovė neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, sukeltą „paskirstytųjų atsisakymo aptarnauti“ atakų, virusų ar kitos technikai kenkiančios medžiagos, kuria gali būti užkrėsta jūsų kompiuterinė įranga, kompiuterinės programos, duomenys ar kita jums priklausanti medžiaga dėl to, kad naudojotės bendrovės svetaine ar siuntėtės joje skelbtą medžiagą ar medžiagą iš kitų svetainių, kurių nuorodos buvo pateiktos bendrovės svetainėje. Vadovaujantis gerąja kompiuterijos praktika, rekomenduojame komercine prieinama naujausia antivirusine programa patikrinti visą medžiagą ir / arba turinį, kurį peržiūrite ir / arba siunčiatės iš šios svetainės.

Nuorodos į šią svetainę

Jūs neturite teisės daryti nuorodų į bendrovės svetainę negavę išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo. Jei toks sutikimas suteikiamas, bet kokia nuoroda turi būti pateikta sąžiningai ir laikantis teisinių nuostatų bei turi nekenkti bendrovės reputacijai ar naudotis jos teikiama nauda. Jūs neturite teisės pateikti nuorodos tokiu būdu, kuriuo būtų suponuojamas koks nors ryšys, patvirtinimas ar sutikimas iš bendrovės pusės, kai tokio nėra. Jūs neturite teisės daryti nuorodos jokioje svetainėje, kuri nepriklauso jums.

Bendrovės svetainės negalima kadruoti jokioje kitoje svetainėje, jūs taip pat neturite teisės daryti nuorodos į jokią bendrovės svetainės dalį, išskyrus pagrindinį puslapį prieš tai negavę rašytinio bendrovės sutikimo, kaip aptarta anksčiau. Bendrovė pasilieka teisę be atskiro įspėjimo panaikinti teisę daryti nuorodas į bendrovės svetainę. Svetainė, kurioje darote nuorodą į bendrovės svetainę, privalo visais aspektais tenkinti šio teisinio pareiškimo nuostatas.

Trečiųjų šalių svetainės ir turinys

Šioje svetainėje gali būti trečiosioms šalims priklausančio turinio (pvz., straipsnių, vaizdų bibliotekų, duomenų srautų ar santraukų), taip pat hipertekstinių nuorodų į trečiosioms šalims priklausančias svetaines. Tokį trečiosioms šalims priklausantį turinį ir nuorodas bendrovė pateikia tik savo vartotojų patogumui. Nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Bendrovė nekontroliuoja trečiosioms šalims priklausančių svetainių ar turinio, į kuriuos daro nuorodas, kuris peržiūrimas ar talpinamas tokiose svetainėse, ir dėl šios priežasties nepritaria, neremia, nerekomenduoja ir niekaip kitaip neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių svetaines ar turinį ar tokių svetainių prieinamumą. Be to, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, kylančios iš kaltinimų, kad trečiajai šaliai priklausantis turinys (skelbiamas šioje ar kitoje svetainėje) pažeidžia kokio nors asmens intelektinės nuosavybės teises, ar atsakomybės, kylančios dėl tokiame trečiosios šalies svetainėje ar turinyje pateikiamos informacijos ar nuomonės.

Svetainės pakeitimai

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo keisti bet kurią šios svetainės ar šio teisinio pareiškimo dalį. Teisinio pareiškimo pakeitimai įsigalioja kitą kartą jums apsilankius svetainėje. Tikimės, kad jūs kartkartėmis peržiūrėsite šį teisinį pareiškimą ir atkreipsite dėmesį į padarytus pakeitimus, nes jums jie yra privalomi. Nepaisant paminėtų dalykų, bendrovė neįsipareigoja nuolat atnaujinti šią svetainę. Iškilus poreikiui, bendrovė gali sustabdyti jungimąsi prie svetainės arba iš viso svetainę uždaryti.

IFPMA farmacinės rinkodaros praktikos kodeksas

Visas šioje svetainėje pateikiamas reklaminis turinys buvo parengtas vadovaujantis IFPMA farmacinės rinkodaros praktikos kodeksu. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate, iškilus kokiems nerimą keliantiems klausimams, pirmiausia juos adresuoti bendrovei. Jei būtumėte nepatenkintas bendrovės atsakymu, tuomet galėsite pateikti skundą Ženevoje, Šveicarijoje, įsikūrusiai FPMA. Kita vertus, visus tam tikrai šaliai aktualius skundus dėl reklamos turinio galima pateikti atitinkamos šalies farmacijos produktų gamintojų asociacijai.

Jurisdikcija ir taikoma teisė

Visi reikalavimai, kylantys iš ar susiję su lankymusi bendrovės svetainėje bus išimtinai teismingi Anglijos teismams, nors bendrovė pasilieka teisę inicijuoti procesinius veiksmus jūsų atžvilgiu už šių sąlygų pažeidimus jūsų gyvenamosios vietos šalyje ar kokioje kitoje aktualioje šalyje. Šioms sąlygoms taikoma Anglijos teisė.

Kaip su mumis susisiekti

Susisiekti su bendrove galite „AstraZeneca“ elektroniniu paštu adresu infomaster@astrazeneca.com.

Nuorodos į „AstraZeneca“ ir „grupę“ reiškia nuorodas į „AstraZeneca UK Limited“ ir jos susijusias įmones. Šiose sąlygose sąvoka „susijusios įmonės“ reiškia bendroves ar kitus verslo subjektus, kurie kartkartėmis kontroliuoja, yra kontroliuojami arba bendrai kontroliuojami „AstraZeneca UK Limited“. Šiame apibrėžime „kontrolė“ reiškia situaciją, kai asmeniui tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso (i) penkiasdešimt procentų (50 %) ar daugiau balso teisę suteikiančių vertybinių popierių ar balso teisių bendrovėje ar kitame subjekte; (ii) teisė į penkiasdešimt procentų (50 %) ar daugiau verslo subjekto, kuris nėra bendrovė, pelno ar pajamų;  (iii) palyginama tikrojo nario dalis ūkinės bendrijos atveju.